APLIKACE

Úprava pitné a procesní vody

Pitná voda je vyráběna obvykle úpravou vod pocházejících z různých zdrojů. Nejčastěji jsou využívány podzemní vody (studny, vrty) a povrchové vody (přehrady, nádrže, jezera, toky). Pro všechny uvedené zdroje je ultrafiltrace (link na UF) vhodnou technologií a používá se také v kombinacích s dalšími procesy: koagulace, oxidace Fe, Mn, dezinfekce, ionexové technologie, reverzní osmóza, a další. Použití ultrafiltrace zaručuje excelentní výsledky i při dynamických změnách v kvalitě surové vody, např. při dlouhotrvajících deštích, jarním tání, v obdobích sucha, které se obvykle vyznačují vyšší mírou zákalu a vyšší koncentrací NL, způsobenými splachy nebo také růstem mikroskopických řas. Sama o sobě ultrafiltrace představuje účinnou fyzikální dezinfekci vody a tím pádem není potřeba pro zabezpečení vody v distribuční síti dávkovat tolik dezinfekčních činidel jako v případě konvenčních filtrací. I přesto je hygienické zabezpečení vody na řádově vyšší úrovni – mluvíme pak o multibariérovém uspořádání, které je v současné době celosvětovým trendem v úpravě a recyklacích vod.

úprava vody

Doporučené procesy a technologie:
Ultrafiltrace MINT®
Nanofiltrace a reverzní osmóza
Kontejnerové systémy MINT®
Disková a bubnová mikrofiltrace


Recyklace vody

Jsme Váš partner při realizaci technologií recyklace vod.

Proč recyklovat (odpadní) vody?

 • Recyklovaná voda vždy šetří primární zdroj.
 • Recyklovaná voda může být rozhodujícím vodním zdrojem v obdobích sucha, která jsou důsledkem klimatických změn.
 • Současné procesy a technologie jsou schopny připravit vodu přesně v požadované kvalitě a samozřejmě hygienicky bezpečnou pro další využití.
 • Recyklace a opakované využití vody je novým enviromentálním standardem a zároveň může být ekonomicky velmi zajímavé.
 • Recyklace může být v některých případech překvapivě jednoduchá a investičně nenáročná.

Ekonomicky zajímavé aplikace:

 • v potravinářském průmyslu (zpracování ovoce a zeleniny, mlékárenství, zpracování masa a ryb) – zejména recyklace pro využití na prvotní CIP oplachy,
 • chladírenské okruhy v průmyslu a energetice,
 • na odtoku z komunálních a průmyslových ČOV,
 • v provozech bazénů a aquaparků, kde je recyklována nejenom voda, ale také teplo,
 • v hotelových resortech – zejména na místech, kde je nedostatek vody.

Naše nabídka

 • Audit vodního hospodářství s definicí vhodných proudů vod k recyklaci a bilancí zdrojů.
 • Návrh technologie a vazeb na stávající systém zásobování vodou.
 • Pilotní odzkoušení.
 • Posouzení vhodnosti instalace včetně ekonomických parametrů.
 • Technologická podpora při zpracování projektu.
 • Kontejnerové řešení, které přináší jednoduchou a rychlou instalaci technologie.
 • Komplexní dodávky, montáže a zprovoznění technologie na klíč.
 • Technologická a servisní podpora při provozování, včetně dodávek chemie, vzdáleného dozoru a pravidelných kontrol – CARE Program.

Doporučené procesy a technologie pro recyklace:
Ultrafiltrace MINT®
Nanofiltrace a reverzní osmóza
Kontejnerové systémy MINT®


Potravinářství

Kvalitně upravená a bezpečná voda je v potravinářství zásadní. Moderní postupy úpravy jsou schopny připravit vodu ve stabilní kvalitě přesně v souladu s jejím konkrétním použitím. Při zpracování zemědělských produktů je možné s využitím ultrafiltrace a jiných procesů recyklovat vodu pro použití na prvotní oplach a tím zajistit úsporu v místech, kde je spotřeba vody nejvyšší. Recyklační technologie přináší významnou úsporu vody a menší závislost na externích zdrojích v době sucha.

potravinarstvi


Energetika

Voda je při výrobě energie a tepla zásadní médium. V době sucha a vodního stresu je správně zvolená technologie úpravy a recyklace vod klíčová pro bezproblémový provoz. Ultrafiltrace je perfektní předúprava před reverzní osmózou, kterou díky stabilní kvalitě filtrátu chrání před kolapsem i při kolísavé kvalitě napájecí vody. Ošetření a recyklace chladících vod zase šetří primární zdroje. To vše přináší ekonomické benefity a náskok před konkurencí.

energetika


Zemědělství

Sucho a intenzivní pěstební metody kladou vysoké nároky na zdroje a kvalitu vody pro závlahu. Moderní technologie úpravy vody dokážou připravit závlahovou vodu v potřebné kvalitě ze zdrojů, které byly pro závlahu nepoužitelné jako například – recyklované odpadní vody (recyklace), zasolené vody apod. Použití kvalitně upravené vody pro závlahu sebou nese několik zásadních výhod:

 • stabilní kvalitu vody, bez nerozpuštěných látek, bakterií, virů a solí,
 • vysoký obsah nutrientů (dusík a fosfor) při použití recyklovaných komunálních vod,
 • environmentální efekt – úspora podzemních zdrojů, menší zasolení krajiny.

Závlaha kvalitně upravenou nebo recyklovanou vodou přináší vyšší výnosy a úspory v provozních nákladech. Uplatnění nachází zejména při intenzivním pěstování ovoce a zeleniny, pěstování ve sklenících včetně hydroponií.

zemedelstvi


Wellness – hotely, bazény, lázně

Wellness je široký pojem a znamená cestu k souladu mysli, duše a těla a voda na této cestě hraje zásadní roli. Ať už je to voda v bazénu, kam jsme ponořili znavené tělo, nebo zdravotně nezávadná voda bez legionelly v hotelové sprše, nebo recyklovaná voda použitá na zálivku zahrady hotelového resortu, nebo vhodně upravená voda použitá v hotelové prádelně. V oblasti wellness se uplatňují zejména:

 • místní úprava či doúprava vody (úprava vody), tak aby v celém resortu byla voda zdravá a bezpečná = bez bakterií, virů a legionelly,
 • recyklace bazénových, šedých a odpadních vod (recyklace) pro další použití např. při zálivce,
 • úprava a recyklace vody pro prádelny, kde kvalitní voda vede k zásadním úsporám pracích prostředků a opotřebení zařízení.

wellness


Aquaparky

Každý bazén a aquapark má za prostory, které vidí návštěvníci, část neméně důležitou – technologii filtrace a úpravy vody, kde je postaráno o to, aby voda v bazénech byla čistá, zdravotně nezávadná a splňovala legislativní požadavky. Technologie ultrafiltrace přináší provozovatelům nový pohled na kvalitu a ekonomiku filtrace bazénových vod.

Ultrafiltrace jako náhrada pískové filtrace pro vysoce zatížené bazény (whirlpooly, hrátkové bazény) zajišťuje vysoce účinnou filtraci včetně zachycení bakterií a virů již ve filtračním stupni. Výsledkem je dokonale průzračná voda s vysokou mírou hygienického zajištění.

Recyklace pracích vod z pískových filtrů je nový environmentální standard pro provozovatele bazénů. Pomocí této technologie lze vrátit až 75% vody zpět do provozu, což díky úsporám za vodné, stočné a energii na ohřev přináší značné úspory provozních nákladů. Návratnost takovéto technologie je 2-4 roky!

Ultrafiltrace jako náhrada klasické pískové filtrace se instaluje do recirkulačního okruhu stejně jako filtrace písková.

Díky více jak 2x vyšší účinnosti filtrace je možné snížit intenzitu recirkulace, s čímž již počítá německá norma DIN1643. Dle této normy je možné při použití ultrafiltrace navrhovat poloviční intenzitu recirkulace než při použití pískové filtrace.

Při použití ultrafiltrace jako náhrady pískové filtrace lze také využít navazující technologii recyklace pracích vod, které jsou produkovány při čištění ultrafiltračních membrán.

aquaparky

Ukázka realizace

aquaparky
aquaparky

ZOO a akvária

Mnoho pavilónů v zoologických zahradách je vybaveno vodními prvky a pro některé expozice jsou bazény a akvária zásadní. Návštěvníci jsou okouzleni atraktivním pohledem přímo do životního prostoru podvodních živočichů. To jim ale zajistí pouze dokonale čistá a průzračná voda. Ultrafiltrace je pro takovou aplikaci ideální technologií. Násobně vyšší účinnost filtrace než u pískových filtrů odstraňuje nerozpuštěné látky, včetně koloidů, což zajistí dokonale čirou vodu. Ultrafiltrace navíc zachytává i bakterie a viry, čímž posiluje zdravotní zabezpečení vody.

zoo


Obce a města, provozovatelé ČOV

Recyklovaná komunální odpadní voda (recyklace) je cenným zdrojem užitkové vody, která najde uplatnění při zálivce, kropení obecních pozemků. Současné technologie připraví bezpečnou recyklovanou vodu, která šetří primární zdroje a je také ekonomicky zajímavá.

Technologie ultrafiltrace je výrazně účinnější než pískové filtrace a díky záchytů virů a bakterií posiluje robustnost zdravotního zabezpečení úpravy vody. Ekonomika provozu technologie je podobná pískové filtrace, ale výsledkem je stabilně kvalitní pitná voda.

Všechny tyto technologie je možné dodat „balené“ v kontejnerech, což minimalizuje nároky na stavební práce a pomáhá zajistit náhradní zdroje vody.

obce a města


Mobilní úpravny

Zajištění zdravotně nezávadné vody je zásadní v době výpadku běžného zásobování obyvatelstva. Kontejnerové úpravny a ultrafiltrace připraví kvalitní pitnou vodu z téměř jakéhokoliv zdroje, povrchového nebo podzemního. Osazení technologie do kontejneru zajistí mobilitu, rychlou a jednoduchou instalaci. Kontejnerová úpravna může posloužit jako posílení stávajícího zdroje, jako náhrada při výpadku standardního zdroje nebo jako zdroj v lokalitě bez zavedené infrastruktury.

mobilní kontejnery


Terciární čištění odtoku z ČOV

Důležitou součástí technologické linky čístíren se v současné době stává terciární dočištění. Důvodů je vícero, především potřeba dodržení přísných emisních parametrů, zabezpečení zachycení kalu unikajícího z dosazovacích nádrží při špičkových průtocích, zajištění vyšší kvality odtoku i při standardním provozu. Ideálním řešením pro filtraci odtoků z čistíren odpadních vod jsou mikrosítové bubnové nebo diskové filtry (více IN-EKO Team s.r.o.). V kombinaci s koagulací společně představují účinné řešení problematiky trofizace toků a nádrží díky snižování vnosu fosforu z bodových zdrojů do recipientů.

terciární dočištění

Pokud jsou požadavky na kvalitu vody vyšší z důvodu recyklace a zpětného odbytu vody z čistíren, nabízíme řešení na bázi kombinace mikrosítové filtrace a membránových procesů. Finální návrh integrované technologie vychází vždy z konkrétních kvalitativních a kapacitních požadavků.

terciární dočištění